မြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်းအတွက် ရေနံတူးဖော်/ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ ဝယ်ယူခြင်း

တင်ဒါအသေးစိတ်
တင်ဒါ အမျိုးအစား: အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ
လုပ်ငန်း အမျိုးအစား: | ရေနံတူးဖော်ရေး ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းနှင့် ပစ္စည်းကိရိယာ အမျိုးမျိုး |
တင်ဒါကာလ: September 1, 2020 - October 1, 2020
တည်နေရာ: နေပြည်တော်
Description
- :

၁။   မြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်းအတွက်အောက်ဖော်ပြပါ ရေနံတူးဖော်/ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့်ဝယ်ယူလိုပါသည်။

စဉ်တင်ဒါအမှတ်ပစ္စည်းအမျိုးအမည်မှတ်ချက်
(က)DMP/L-001(20-21)Well Control Equipment (2) itemsKs
(ခ)DMP/L-002(20-21)A205 Rotary Table Complete Set (2) NosKs
(ဂ)DMP/L-003(20-21)T1750 Rotary Table Complete Set (1) SetKs
(ဃ)DMP/L-004(20-21)1.5 MW Gas Engine Driven Generating Set (Container Type) Attached with Switch Gear Pannel (1) SetKs
(င)DMP/L-005(20-21)Truck Mounted Single Drum Well Servicing Unit (1) UnitKs
(စ)DMP/L-006(20-21)Well Head & Christmas Tree Equipment with Spares (3) GroupsKs
(ဆ)DMP/L-007(20-21)Engine Gear Box (3) itemsKs
(ဇ)DMP/L-008(20-21)SL-450 Single Purpose Swivel (2) NosKs
(ဈ)DMP/L-009(20-21)YG-225 Travelling Block with Hook (1) SetKs
(ည)DMP/L-0010(20-21)TQ356 Casing Power Tong (1) SetKs
(ဋ)DMP/L-0011(20-21)Conventional Coring System for 81/2” Hole Section (1) SetKs
(ဌ)DMP/L-0012(20-21)Fire Fighting Truck (5000 L)(1) UnitKs
(ဍ)DMP/L-0013(20-21)Air Compressor Complete Set Single Stage-360 cfm@175 psi Diesel Engine Driven/Skid Mounted (2) NosKs
(ဎ)DMP/L-0014(20-21)Crude Transfer Pump & Caustic Soda Transfer Pump with Motor (5) itemsKs
(ဏ)DMP/L-0015(20-21)Heavy Duty Lathe Machine with Motor Spindle Bore (30-40) CM, Motor Power (13-20) HP (1) NoKs
(တ)DMP/L-0016(20-21)Steam Boiler Capacity (1-15 Ton/HR) (2) SetsKs
(ထ)DMP/L-0017(20-21)Shale Shaker Unit and Accessories (2) SetsKs
(ဒ)DMP/L-0018(20-21)Single Pump SJS Serva Cementing Unit with Engine and Accessories (2) SetsKs
(ဓ)DMP/L-0019(20-21)Dispenser (2 Products 2 Hose), Square Drive Hydraulic Torque Wrenches, Plasma Cutting Machine (3) itemsKs
(န)DMP/L-0020(20-21)Air Compressor with Engine (2) itemsKs
(ပ)DMP/L-0021(20-21)CNG Compressor Driven Electric Motor Package &  Accessories (2) SetsKs
(ဖ)DMP/L-0022(20-21)CNG Ground Storage Cascade (6) SetsKs
(ဗ)DMP/L-0023(20-21)Cooling System for CNG Station & Head OfficeKs
(ဘ)DMP/L-0024(20-21)SCADA System for all CNG Station & Head Office Network (1) LotKs
(မ)DMP/L-0025(20-21)Skid Mounted Gas Dryer (2) UnitsKs
(ယ)DMP/L-0026(20-21)Cascade Tube Skid, Cascade Trailer & Tractor (3) itemsKs
(ရ)DMP/L-0027(20-21)Main Motor (China) for CNG Station (2) itemsKs
(လ)DMP/L-0028(20-21)Cooling Water Pump Motor & Cooling Fan Motor For CNG Station (2) itemsKs
(ဝ)DMP/L-0029(20-21)510 KW Gas Engine Generating Complete Set (1) NoKs
(သ)DMP/L-0030(20-21)Excavator (2) itemsKs

 

၂။    အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံများကို ကြော်ငြာပါသည့်နေ့မှစ၍ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့ ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း ရုံးအမှတ် (၄၄)၊ ဘဏ္ဍာရေးဌာန (နေပြည်တော်)တွင် လာရောက်ဝယ်ယူနိုင်ပြီး တင်ဒါ ကြော်ငြာအား ဝန်ကြီးဌာနဝက်ဆိုဒ်(www.moee.gov.mm) တွင်လည်း ကြေညာထားမည်ဖြစ်ပါသည်။

၃။    အဆိုပါအိတ်ဖွင့်တင်ဒါများအား (၁-၁၀-၂၀၂၀) ရက်နေ့(၁၂:၀၀) နာရီတွင် နောက်ဆုံးထား၍ ပစ္စည်းစီမံဌာန၊ မြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း ရုံးအမှတ် (၄၄) နေပြည်တော်သို့ လူကိုယ်တိုင်လာရောက်တင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။

မြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း

ဖုန်း-၀၆၇-၄၁၁၂၀၆

 

၁ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်ထုတ် ကြေးမုံအလင်းသတင်းစာ

 

 

Contact Information
Report This Listing
Login Required
Shedule a Test Drive
Apply For TradeIn With Us