လှည်းကူးပညာရေးဒီဂရီကောလိပ်တွင် ကျောင်းအုပ်ကြီးနေအိမ်၊ စာသင်ဆောင်၊ ဌာနများ၊ ရုံးခန်းများနှင့် အားကစားရုံများ တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း

October 7, 2020
Views: 47
Tender ID: 12503
တင်ဒါအသေးစိတ်
တင်ဒါ အမျိုးအစား: အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ
လုပ်ငန်း အမျိုးအစား: | ဆောက်လုပ်ရေး (အဆောက်အဦ) |
တင်ဒါကာလ: October 16, 2020 - November 16, 2020
တည်နေရာ: ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Description
- :

၁။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ၏ ကီးကပ်မှုဖြင့် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန၊ လှည်းကူးပညာရေးဒီဂရီကောလိပ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် အောက်ဖော်ပြပါ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန် ရှိပါသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်များထံမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ တင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။

(က) (၃၆၀' x ၃၈') (၃)ထပ် စာသင်ဆောင် (RC)(၁) ဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း (ပတ်လည်အုတ်ရေမြောင်း Drain & Apron ပြုလုပ်ခြင်းအပါအဝင်) 

(ကျောက်ပြားမျက်နှာကြက်တပ်ဆင်ခြင်း၊ ဝရန်တာအပေါ်၊ အောက် သံပန်း၊ သံတံခါးတပ်ဆင်ခြင်း၊ အတွင်း၊ အပြင် ရေဆေး၊ ဆီဆေးသုတ်ခြင်း၊ Roof Slab ပေါ်တွင် ဂါလန်(၈၀၀)ဆံ့ ဖိုက်ဘာ တိုင်ကီ(၄)လုံး တပ်ဆင်ခြင်း၊ 4''Ø အဝီစိတွင်း၊ 3.5 HP Submersible Pump၊ ဂါလန်(၁၂၀၀၀)ဆံ့ မြေ‌အောက်ရေလှောင်ကန်၊ Pump House (၈' x ၈' x ၈')၊ 2 HP ရေတင်ပန့်တပ်ဆင်ခြင်း၊ အပြင်လုံခြုံရေးမီးများနှင့် မိုးကြိုးလွှဲများတပ်ဆင်ခြင်း ( အတွင်း၊ အပြင် ရေနှင့်လျှပ်စစ်လုပ်ငန်းများ အပြည့်အစုံအပါအဝင်)

(ခ) (၁၇၀' x ၃၀') (၃)ထပ် (RC) ဌာနခန်းများ၊ ရုံးခန်းများ အဆောင် (၁) ဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း (ပတ်လည်အုတ်ရေမြောင်း Drain & Apron ပြုလုပ်ခြင်းအပါအဝင်) 

(ကျောက်ပြားမျက်နှာကြက်တပ်ဆင်ခြင်း၊ ဝရန်တာအပေါ်၊ အောက် သံပန်း၊ သံတံခါးတပ်ဆင်ခြင်း၊ အတွင်း၊ အပြင် ရေဆေး၊ ဆီဆေးသုတ်ခြင်း၊ Roof Slab ပေါ်တွင် ဂါလန်(၈၀၀)ဆံ့ ဖိုက်ဘာ တိုင်ကီ(၄)လုံး တပ်ဆင်ခြင်း၊ 4''Ø အဝီစိတွင်း၊ 3.5 HP Submersible Pump၊ ဂါလန်(၁၂၀၀၀)ဆံ့ မြေ‌အောက်ရေလှောင်ကန်၊ Pump House (၈' x ၈' x ၈')၊ 2 HP ရေတင်ပန့်တပ်ဆင်ခြင်း၊ အပြင်လုံခြုံရေးမီးများနှင့် မိုးကြိုးလွှဲများတပ်ဆင်ခြင်း ( အတွင်း၊ အပြင် ရေနှင့်လျှပ်စစ်လုပ်ငန်းများ အပြည့်အစုံအပါအဝင်)

(ဂ) (၁၀၀' x ၃၀') (၄)ခန်းတွဲ (၄)ထပ် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ (RC)(၁)လုံး ဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း (ပတ်လည်အုတ်ရေမြောင်း Drain & Apron ပြုလုပ်ခြင်းအပါအဝင်) 

(ကျောက်ပြားမျက်နှာကြက်တပ်ဆင်ခြင်း၊ ပြတင်းနှင့် တံခါးမကြီးများတွင် သံပန်း၊ သံတံခါးတပ်ဆင်ခြင်း၊ အိပ်ခန်းများကို အုတ်နံရံဖြင့်ကာရံခြင်း၊ အတွင်း၊ အပြင် ရေဆေး၊ ဆီဆေးသုတ်ခြင်း၊ Roof Slab ပေါ်တွင် ဂါလန်(၂၀၀)ဆံ့ ဖိုက်ဘာ တိုင်ကီ(၁၆)လုံး နှင့် 1.5 HP ရေတင်ပန့် (၁၆) လုံး တပ်ဆင်ခြင်း၊ 4''Ø အဝီစိတွင်း၊ 3.5 HP Submersible Pump၊ ဂါလန်(၁၂၀၀၀)ဆံ့ မြေ‌အောက်ရေလှောင်ကန်၊ Pump House (၈' x ၈' x ၈')၊ 2 HP ရေတင်ပန့်တပ်ဆင်ခြင်း၊ အပြင်လုံခြုံရေးမီးများနှင့် မိုးကြိုးလွှဲများတပ်ဆင်ခြင်း ( အတွင်း၊ အပြင် ရေနှင့်လျှပ်စစ်လုပ်ငန်းများ အပြည့်အစုံအပါအဝင်)

(ဃ) (၄၀' x ၄၁') ကျောင်းအုပ်ကြီးနေအိမ် (၁) လုံး ဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း (ပတ်လည်အုတ်ရေမြောင်း Drain & Apron ပြုလုပ်ခြင်းအပါအဝင်) 

(ကျောက်ပြားမျက်နှာကြက်တပ်ဆင်ခြင်း၊ ပြတင်းနှင့် တံခါးမကြီးများတွင် သံပန်း၊ သံတံခါးတပ်ဆင်ခြင်း၊ အိပ်ခန်းများကို အုတ်နံရံဖြင့်ကာရံခြင်း၊ အတွင်း၊ အပြင် ရေဆေး၊ ဆီဆေးသုတ်ခြင်း၊ Roof Slab ပေါ်တွင် ဂါလန်(၄၀၀)ဆံ့ ဖိုက်ဘာ တိုင်ကီနှင့် 1.5 HP ရေတင်ပန့် တပ်ဆင်ခြင်း၊ 4''Ø အဝီစိတွင်း၊ 3.5 HP Submersible Pump၊ ဂါလန်(၃၂၀၀)ဆံ့ မြေ‌အောက်ရေလှောင်ကန်၊ Pump House (၈' x ၈' x ၈')၊ 2 HP ရေတင်ပန့်တပ်ဆင်ခြင်း၊ အပြင်လုံခြုံရေးမီးများနှင့် မိုးကြိုးလွှဲများတပ်ဆင်ခြင်းနှင့် လေအေးပေးစက်များ တပ်ဆင်ခြင်း ( အတွင်း၊ အပြင် ရေနှင့်လျှပ်စစ်လုပ်ငန်းများ အပြည့်အစုံအပါအဝင်)

(င) (၁၂၀' x ၉၀') (၁) ထပ် အားကစားရုံ Steel Structure (၁) ဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း (ပတ်လည်အုတ်ရေမြောင်း Drain & Apron ပြုလုပ်ခြင်းအပါအဝင်) 

ပြတင်းနှင့် တံခါးမကြီးများတွင် သံပန်း၊ သံတံခါးတပ်ဆင်ခြင်း၊ အတွင်း၊ အပြင် ရေဆေး၊ ဆီဆေးသုတ်ခြင်း၊ Roof Slab ပေါ်တွင် ဂါလန်(၄၀၀)ဆံ့ ဖိုက်ဘာ တိုင်ကီ(၄)လုံး နှင့် 2 HP ရေတင်ပန့် (၂) လုံး တပ်ဆင်ခြင်း၊ ဂါလန်(၅၀၀၀)ဆံ့ မြေ‌အောက်ရေလှောင်ကန်၊ Pump House (၈' x ၈' x ၈')၊ အပြင်လုံခြုံရေးမီးများနှင့် မိုးကြိုးလွှဲများတပ်ဆင်ခြင်း၊ လျှာထိုးကြမ်းခင်း၊ အဝတ်လဲခန်း၊ ပွဲကြည့်စင်များ၊ သန့်စင်ခန်းများ၊ ( အတွင်း၊ အပြင် ရေနှင့်လျှပ်စစ်လုပ်ငန်းများ အပြည့်အစုံအပါအဝင်)

 

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့် စည်းကမ်းချက်များကို ၁၆-၁၀-၂၀၂၀ ရက်မှစ၍ ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို (၁၆-၁၁-၂၀၂၀) ရက်၊ ညနေ (၄:၀၀) နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ တင်ဒါများတင်သွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။

၃။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံ၊ စည်းကမ်းချက်များနှင့် အေသးစိတ်အချက်အလက်များကို ရုံးချိန်အတွင်း ဖုန်း- ၆၉၉၃၄၉၈၃၃၊ ၀၉-၅၀၆၇၉၆၁ နှင့် Website(www.hguedc.edu.mm)တိုသို ဆက်သွယ်ကည့် စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

တင်ဒါကော်မတီ

လှည်းကူးပညာရေးဒီဂရီကောလိပ်

 

၇ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်ထုတ် ကြေးမုံသတင်းစာ

 

 

 

Contact Information
Website:
Report This Listing
Login Required
Shedule a Test Drive
Apply For TradeIn With Us