လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနရှိ ဦးစီးဌာန/လုပ်ငန်း/ကော်ပိုရေးရှင်းအသီးသီးအတွက် ရုံးသုံးစက်ပစ္စည်းကိရိယာများ ဝယ်ယူခြင်း (Computer, Printer, Scanner, Projector, Air-con etc.)

တင်ဒါအသေးစိတ်
တင်ဒါ အမျိုးအစား: အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ
လုပ်ငန်း အမျိုးအစား: | ကွန်ပျူတာ၊ ရုံးသုံးစက်ပစ္စည်းများနှင့် စာရေးကိရိယာ |
တင်ဒါကာလ: October 14, 2020 - November 12, 2020
တည်နေရာ: နေပြည်တော်
Description
- :

၁။ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနရှိ ဦးစီးဌာန/လုပ်ငန်း/ကော်ပိုရေးရှင်းအသီးသီးတွင် အောက်ဖော်ပြပါ ရုံးသုံးစက်ကိရိယာ၊ ရုံးသုံးပရိဘောဂနှင့် ရုံးသုံးအခြားပစ္စည်းများကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် တင်ဒါခေါ်ဆိုဝယ်ယူလိုပါသည်။

က        1(T)/MOEE/20-21 Desktop Computer များ ဝယ်ယူရန်။   DDP (At Site)Kyat

ခ          2(T)/MOEE/20-21 Laptop Computer များ ဝယ်ယူရန်။     DDP(At Site)Kyat

ဂ          3(T)/MOEE/20-21 Copier, Plotter(AO)များ ဝယ်ယူရန်။    DDP(At Site)Kyat

ဃ        4(T)/MOEE/20-21 Printer များ ဝယ်ယူရန်။                       DDP(At Site)Kyat

င          5(T)/MOEE/20-21 Scanner, Fax, Calculator, Note Counting Machine များ ဝယ်ယူရန်။     DDP(At Site)Kyat

စ          6(T)/MOEE/20-21 ERP(Electricity & Energy Data Base Management System)(Phase 2)ဝယ်ယူရန်။ DDP(At Site)Kyat

ဆ        7(T)/MOEE/20-21 MOEE Private Cloud Data Storage System (Phase-1)ဝယ်ယူရန်။       DDP(At Site)Kyat

ဇ          8(T)/MOEE/20-21 Layer 2/3 Switches and Network Accessories၊ Race Floor/in Row Air Conditioner များ ဝယ်ယူရန်။        DDP(At Site)Kyat

ဈ         9(T)/MOEE/20-21 Video Conferencing Unit, Video Conferencing (Phase 2)များ ဝယ်ယူရန်။         DDP(At Site)Kyat

ည        11(T)/MOEE/20-21 Air Conditioner များ ဝယ်ယူရန်။        DDP(At Site)Kyat

ဋ          12(T)/MOEE/20-21 Table၊ တစ်ေယာက်အိပ်ခုတင်၊ သစ်သားစက်ေလှများ ဝယ်ယူရန်။            DDP(At Site)Kyat

ဌ          13(T)/MOEE/20-21 CCTV,PA System, Data Base System Sever, Sound System များ ဝယ်ယူရန်။ DDP(At Site)Kyat

ဍ          14(T)/MOEE/20-21 Projector, Screen များ ဝယ်ယူရန်။     DDP(At Site)Kyat

ဎ          15(T)/MOEE/20-21 Chair များ ဝယ်ယူရန်။                       DDP(At Site)Kyat

ဏ        16(T)/MOEE/20-21 Almirah, Cabinet, Safe များ ဝယ်ယူရန်။         DDP(At Site)Kyat

တ        17(T)/MOEE/20-21 File Rack, File Shelf, Settee များ ဝယ်ယူရန်။ DDP(At Site)Kyat

ထ        18(T)/MOEE/20-21 UPS, Plastic & Wire Binding Machine, Computer Table & Chair များ ဝယ်ယူရန်။ DDP (At Site)Kyat

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများအား လပ်စစ်ဓာတ်အားပိုလတ်ရေးနှင့် ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊ ပစ္စည်းစီမံရေးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၂၇)၊ နေပြည်တော်သို့ တင်ဒါပိတ်ရက် ၁၂-၁၁-၂၀၂၀ရက် (၁၀:၀၀)နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ (လူကိုယ်တိုင်) လာရောက်တင်သွင်းရမည်။

၃။ သတင်းစာတွင် ကြော်ငြာပါသည့်ရက်မှစ၌၍ တင်ဒါပုံစံများအား ရုံးချိန်အတွင်း လာရောက်စုံစမ်းဝဘ်ယူနိုင်ပြီး လာရောက်ဝယ်ယူရာတွင် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ COVID-19 ရောဂါဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်၍  ကုမဏီတစ်ခုလင် ကိုယ်စားလှယ်(၁)ဦးသာ လာရောက်တယ်ယူပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။

တင်ဒါကြော်ငြာအား ဝန်ကီးဌာန၏ Web-Portal (www.moee.gov.mm) တွင်လည်း ကြော်ငြာမည်ဖြစ်ပါသည်။

တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့် စိစစ်ရေးကော်မတီ  ၊ ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၁၀၂၀၉၊ ၀၆၇-၃၄၁၀၂၈၂

Report This Listing
Login Required
Shedule a Test Drive
Apply For TradeIn With Us