ရုံးဆောက်လုပ်ရန် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

တင်ဒါအသေးစိတ်
တင်ဒါ အမျိုးအစား: အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ
လုပ်ငန်း အမျိုးအစား: | ဆောက်လုပ်ရေး (အဆောက်အဦ) |
တင်ဒါကာလ: December 16, 2019 - December 30, 2019
တည်နေရာ: စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
Description
- :

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုှစ် ဘ ာှစ်အတွင်း အလုပ်သမားန်ကားေရး
ဦးစီးဌာန၊ ယင်းမာပင်မိနယ်ုံးအား စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊ ယင်းမာပင်
မိနယ်၊ (ခ)ရပ်ကွက်၊ ေြမကွက်အမှတ် ၁၁၂/၂၁၈၊ ဦးပိုင်အမှတ် (၁၀၈)
ေပရှိ ဧရိယာ (၀.၀၈၃)ဧကတွင် (၂)ထပ် RCုံးအေဆာက်အအုံအား အုတ်ြခံ
စည်းိုး ေရ၊ မီး၊ မိလာ၊ လပ်စစ်မီးအပါအဝင် ုံးတစ်ုံးတည်ေဆာက်လိုပါ
သြဖင့် ိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်များထံမှ ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ
တင်သွင်း၍ ဖိတ်ေခပါသည်။

(က) ေြမေနရာအကျယ်အဝန်း - အလျား ေပ (၆၃ x၇၆)
(ခ) အေဆာက်အဦ - အလျား ေပ ၅၀ x အနံ ေပ ၃၂ x
အကျယ်အဝန်း အြမင့်ေပ ၂၂(၂ထပ် RC)
(ဂ) တင်ဒါစတင်ေရာင်းချ - ၁၆-၁၂-၂၀၁၉ ရက်
မည့်ရက်
(ဃ) တင်ဒါပုံစံအေရာင်းပိတ် - ၂၄-၁၂-၂၀၁၉ ရက်
မည့်ရက်
(င) တင်ဒါေနာက်ဆုံး - ၃၀-၁၂-၂၀၁၉ ရက်
သွင်းရမည့်ရက်/အချ ိန်
(စ) တင်ဒါဖွင့်လှစ်မည့်ေနရာ - စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးအစိုးရ
အဖွဲုံး၊ အစည်းအေဝးခန်းမ
(ဆ) တင်ဒါဖွင့်လှစ်မည့်ရက်/အချ ိန် - သီးြခားအေကာင်းကားပါမည်

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံှင့် စည်းကမ်းချက်များကို ၁၆-၁၂-၂၀၁၉ ရက်မှစ၍
ုံးချ ိန်အတွင်း အလုပ်သမားန်ကားေရးဦးစီးဌာန (တိုင်းေဒသကီးုံး)၊
စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊ မုံရွာမိတွင် စတင်ေရာင်းချမည်ြဖစ်ပါသည်။
၃။ အေသးစိတ်အချက်အလက်များအား ေအာက်ပါလိပ်စာတွင် စုံစမ်းိုင်
ပါသည်။ တင်ဒါစိစစ်ေရွးချယ်ေရးေကာ်မတီ င်ဒါစိစစ်ေရွးချယ်ေရးေကာ်မတီ

အလုပ်သမား န်ကားေရးဦးစီးဌာန၊ ်ကားေရးဦးစီးဌာန၊(တိုင်းေဒသကီးုံး ိုင်းေဒသကီးုံး)
စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊ စ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊ မုံရွာမိ ုံရွာမိ
ဖုန်း-၀၇၁-၂၂၉၇၂၊ ၀၇၁-၂၆၁၃၉

Contact Information
Report This Listing
Login Required
Shedule a Test Drive
Apply For TradeIn With Us