အမွတ္(၃)အၾကီးစားစက္မွုလုပ္ငန္း အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

တင်ဒါအသေးစိတ်
တင်ဒါ အမျိုးအစား: အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ
လုပ်ငန်း အမျိုးအစား: | အခြားလုပ်ငန်းများ |
တင်ဒါကာလ: January 14, 2020 - February 14, 2020
Description
- :

စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရးနွင့္ စက္မွု၀န္ၾကီးဌာန

အမွတ္(၃)အၾကီးစားစက္မွုလုပ္ငန္း

အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

တင္ဒါအမွတ္ - ၄/၂၀၁၉-၂၀၂၀

၁။ စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရးနွင့္စက္မွု၀န္ၾကီးဌာန၊ အမွတ္(၃)အၾကီးစား စက္မွုလုပ္ငန္း၊ အမွတ္ (၁) အထည္စက္ရံု(ေရႊေတာင္)၏ အေခ်ာကိုင္ဌာနရွိ အေဆာက္အဦး၊ စက္ပစၥည္းနွင့္ ေျမငွားရမ္းခနွုန္းတို႔အား Third Party အဖြဲ႔ျဖင့္ ကာလေပါက္ေစ်းနွင့္အညီ တန္ဖိုးစိစစ္သတ္မွတ္သည့္ ၀န္ေဆာင္မွုလုပ္ငန္းအတြက္အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေပးသြင္းရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။

၂။ တင္ဒါဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္-

(က) တင္ဒါပံုစံေရာင္းခ်မည့္ရက္            - ၁၄-၁-၂၀၂၀ရက္

(ခ)  တင္ဒါပံုစံေရာင္းခ်မည့္ေနရာ

ေနျပည္ေတာ္                                    - အမွတ္(၃)အၾကီးစားစက္မွုလုပ္ငန္း၊ စီမံေရးရာဌာန၊ ရံုးအမွတ္(၃၇)၊ ေနျပည္ေတာ္။

ရန္ကုန္                                              - အထည္အလိပ္လုပ္ငန္း(ရံုးခြဲ)၊

အမွတ္(၁)၊ သုခ၀တီလမ္း၊ (၆) ရပ္ကြက္၊ ရန္ကင္းျမိဳ႕နယ္။

ဖုန္း - ၀၁၅၅၄၁၇၇၊ ၀၁-၅၄၄၁၂၁။

(ဂ)  တင္ဒါပိတ္ရက္နွင့္အခ်ိန္                    - ၁၄-၂-၂၀၂၀ရက္၊ ၁၆း၀၀ နာရီ

(ဃ) တင္ဒါေပးသြင္းရမည့္ေနရာ             - အမွတ္(၃)အၾကီးစားစက္မွုလုပ္ငန္း၊ ရံုးအမွတ္(၃၇)၊ ေနျပည္ေတာ္။

၃။ အေသးစိတ္သိရွိလိုုပါက အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ(စီမံေရး)၊ အမွတ္(၃)အၾကီးစားစက္မွုလုပ္ငန္း၊ ရံုးအမွတ္(၃၇)၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ဖုန္း -၀၆၇-၄၀၈၁၈၅၊ ၀၆၇-၄၀၈၃၃၈၊ ၀၆၇-၄၀၈၁၅၆ တို႔ကို ဆက္သြယ္စံုစမ္းေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။

Contact Information
Report This Listing
Login Required
Shedule a Test Drive
Apply For TradeIn With Us