ဓာတ္အားေပးစက္ရံုမ်ားအတြက္ပစၥည္းမ်ား၀ယ္ယူရန္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

တင်ဒါအသေးစိတ်
တင်ဒါ အမျိုးအစား: အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ
လုပ်ငန်း အမျိုးအစား: | လျှပ်စစ်နှင့် အီလက်ထရောနစ် ပစ္စည်းများ |
တင်ဒါကာလ: January 10, 2020 - February 8, 2020
Description
- :

လွ်ပ္စစ္နွင့္စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာန

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း

အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

၁။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ လွ်ပ္စစ္နွင့္စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာန၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း လက္ေအာက္ရွိ ဓာတ္အားေပးစက္ရံုမ်ားအတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါပစၥည္းမ်ားအား(ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္) (DDP At Site) ၀ယ္ယူရန္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူလိုပါသည္။

စဥ္   တင္ဒါအမွတ္                          ၀ယ္ယူမည့္ပစၥည္း

(က) Tender No.82(Re) /           ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္ရံုမ်ားအတြက္ Air Cooler, Oil Cooler နွင့္ Bearing Pad မ်ား၀ယ္ယူျခင္း                          EPGE/2019-2020             (16)Items

 

(ခ)  Tender No.83(Re)/            ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္ရံုမ်ားအတြက္ Valve, Pump, Motor, Transducer, Seal နွင့္ Air Compressor               EPGE/2019-2020               (17)Items

 

၂။  ပစၥည္းမ်ား၏နည္းပညာစံခ်ိန္စံညႊန္း အဆိုျပဳလႊာ(Technical Proposal)(Financial Proposal)တို႔အား သီးျခားစီခ်တ္ပိတ္၍ တင္ဒါပိတ္ရ        က္မ်ား၏(၁၄း၀၀)ေနာက္ဆံုးထား၍ (လူကိုယ္တုိင္) လာေရာက္တင္သြင္းရမည္။

၃။  တင္ဒါပိတ္ရက္ [82(Re), 83(Re)                  - ၈-၂-၂၀၂၀

၄။  တင္ဒါပံုစံမ်ားအား ၁၀-၁-၂၀၂၀ ရက္မွစတင္၍ ရံုးခ်ိန္အတြင္း လာေရာက္စံုစမ္း၀ယ္ယူနုိင္ျပီး တင္ဒါေၾကာ္ျငာအား ၀န္ၾကီးဌာန၀က္ဆိုဒ္              (www.moee.gov.mm) တြင္လည္းေၾကာ္ျငာထားမည္ျဖစ္ပါသည္။

တင္ဒါလက္ခံေရးနွင့္ စိစစ္ေရးေကာ္မတီ

(ဖုန္း-၀၆၇-၈၁၀၄၂၇၈၊ ၀၆၇-၈၁၀၄၂၇၉)

Report This Listing
Login Required
Shedule a Test Drive
Apply For TradeIn With Us