ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ လုပ္ငန္းအပ္နွံရန္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

တင်ဒါအသေးစိတ်
တင်ဒါ အမျိုးအစား: အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ
လုပ်ငန်း အမျိုးအစား: | သတင်းအချက်အလက်၊ ကွန်ယက်နှင့် နည်းပညာလုပ်ငန်း |
တင်ဒါကာလ: December 30, 2019 - January 17, 2020
တည်နေရာ: ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Description
- :

ပို႔ေဆာင္ေရးနွင့္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန

သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာနွင့္ဆို္က္ဘာလံုျခံဳေရးဦးစီးဌာန

အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

တင္ဒါအမွတ္စဥ္(   -၁၄/၂၀၂၀)

၁။ ပို႔ေဆာင္ေရးနွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာနွင့္ ဆိုက္ဘာလံုျခံဳေရးဦးစီးဌာန၊ ဥပေဒ/နုုိင္ငံတကာ/ျပန္ၾကားေရးဌာန ( ပင္လယ္ေရေၾကာင္းဆက္သြယ္ေရး)တြင္ GMDSS စက္ပစၥည္းမ်ားကိုအဆင့္ျမွင့္တင္၍ကမ္းရိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္ ေရဒီယိုစခန္း(၁၉)ခုအား အသစ္တိုးခ်ဲ႕တပ္ဆင္ျခင္း လုပ္ငန္းစီမံကိန္း မွ သန္လ်င္၊ ျမိတ္ နွင့္ေက်ာက္ျဖဴေရဒီယို စခန္းတို႔အတြက္ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပစၥည္းမ်ားနွင့္ တပ္ဆင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို (Turnkey) အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ၀န္ေဆာင္မွုမ်ားကို (Turnkey) အျဖစ္လည္းေကာင္း ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ လုပ္ငန္းအပ္နွံေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါ၍ စိတ္ပါ၀င္စားသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါမ်ားတင္သြင္းနိုင္ေၾကာင္း ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

စဥ္           အေၾကာင္းအရာ                                                                                  မွတ္ခ်က္

Lot.1     စက္ပစၥည္းမ်ားတင္သြင္း၊ တပ္ဆင္၊ စမ္းသပ္ျခင္း လုပ္ငန္း                   သန္လ်င္၊  ျမိတ္ နွင့္ ေက်ာက္ျဖဴ

Lot.2    Tower & Accessories မ်ား တပ္ဆင္၊ တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္း      သန္လ်င္၊ ျမိတ္ ၊ ေက်ာက္ျဖဴ နွင့္ က်ိဳကၡမီ

Lot.3    GMDSS စခန္းမ်ားသိုု႔ Internet ၀န္ေဆာင္မွု လုပ္ငန္းမ်ားနွင့္                                                                                                                               Command & Control and Monitoring      ျပဳလုပ္နိုင္သည့္           သန္္လ်င္၊ ျမိတ္၊ ေက်ာက္ျဖဴနွင့္ က်ိဳကၡမီ                                                   ဆက္ေၾကာင္း၀န္ေဆာင္မွု ေဆာင္ရြက္ျခင္း လုပ္ငန္း

တင္ဒါပံုစံစတင္ေရာင္းခ်မည့္ရက္      - ၃၀-၁၂-၂၀၁၉ ရက္ (တနလၤာေန႔)မွ ရံုးဖြင့္ရက္ ရံုးခ်ိန္အတြင္း

တင္ဒါပံုစံအေရာင္းပိတ္မည့္ရက္       - ၁၇-၁-၂၀၂၀ ရက္ (ေသာၾကာေန႔) ညေန(၄) နာရီအထိ

တင္ဒါပံုစံေရာင္းခ်မည့္ေနရာ             - တင္ဒါလက္ခံေရးနွင့္ စိစစ္ေရးေကာ္မတီ၊ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာနွင့္ ဆိုက္ဘာလံုျခံဳေရး                                                                     ဦးစီးဌာန၊ (စီမံ/ဘ႑ာ/ေထာက္ပံ့)ဌာန၊ ရံုးအမွတ္(၂) ေနျပည္ေတာ္

တင္ဒါတင္သြင္းရမည့္ေနရာ              - တင္ဒါလက္ခံေရးနွင့္စိစစ္ေရးေကာ္မတီ၊ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာနွင့္ ဆိုက္ဘာလံုျခံဳေရး                                                                     ဦးစီးဌာန၊ (စီမံ/ဘ႑ာ/ေထာက္ပံ့)ဌာန၊ ရံုးအမွတ္(၂)၊ ေနျပည္ေတာ္

တင္ဒါတင္သြင္းရမည့္ရက္နွင့္အခ်ိန္  - ၃၀-၁-၂၀၂၀ ရက္ (ၾကာသပေတးေန႔) ညေန ၄ နာရီအထိ ေနာက္္ဆံုးထားတင္သြင္းနိုင္ပါသည္။

Report This Listing
Login Required
Shedule a Test Drive
Apply For TradeIn With Us