ပိ(စ်)မြန်မာအီလက်ထရစ်ဟိုးလ်ဒင်းကုမဏီမှ ပစ္စည်းအမျိုးမျိုး‌လေလံရောင်းချမည့်ဖြစ်ကြောင်း ‌ကြေငြာခြင်း

February 23, 2020
Views: 118
Tender ID: 6082
တင်ဒါအသေးစိတ်
တင်ဒါ အမျိုးအစား: အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ
လုပ်ငန်း အမျိုးအစား: | အခြားလုပ်ငန်းများ |
တင်ဒါကာလ: February 23, 2020 - March 3, 2020
ကုမ္ပဏီ အမည်: P.M.E.H Co.,Ltd (HO)
ကုမ္ပဏီ လိပ်စာ: အမှတ် (၁၃၇၊၁၃၉) ၊ ဗိုလ်တေထာင်ဘုရားလမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။
အဖွဲ့အစည်း: | |   
တည်နေရာ: ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Description
- :

ပိ(စ်)မြန်မာအီလက်ထရစ်ဟိုးလ်ဒင်းကုမဏီနှင့် မိတ်ဖက်ကုမဏီများရှိ အောက်ပါပစည်းများကို လေလံရောင်းချမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေး ကြေညာပါသည်။

၁။ Transformer Oil များ၊ Cable Wastes များ၊ Cable Drum များ

၂။ Computer နှင့်ပတ်သက်ေသာ ဆက်စပ်ပစည်းများ (Printer Cartridge များ)

၃။ Surface Grinding Machine, Rolling Machine , Bending Machine များ

၄။ စက်ရုံသုံးဘေးထွက်ပစည်းများ (သံထည်ဖြတ်စများ၊  Copper ဖြတ်စများ)

၅။ ထုပ်ပိုးပစည်းများ (သစ်သား Pallet များ၊ ပေပါခွံများ၊ ပလတ်စတစ် ပုံးခွံများ)

၆။ လပ်စစ်ဓာတ်အားခွဲရုံသုံးပစည်းများ

၇။ အားကစားနှင့် ကျန်းမာ‌ရေးသုံးစက်ပစည်းများ

၈။ မီးဖိုချောင်သုံးပစည်းများ

၉။ Construction Material ပစည်းများ

၁၀။ ရေနှင့် မိလ္လာဆက်စပ်ပစည်းများ

၁၁။ အိမ်သုံးလပ်စစ်ပစည်းများ

၁၂။ မော်တော်ကားတာယာများ

လျှောက်လွှာရောင်းချမည့်နေ့ရက် - ကြော်ငြာပါသည့်နေ့ရက်မှ ၂၈-၂-၂၀၂၀ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီအထိ

လျှောက်လွှာပိတ်မည့်နေ့ရက်  -    ၃-၃-၂၀၂၀ရက်၊ ညေန ၄:၀၀ နာရီ

တင်ဒါကြော်ငြာမည့်ရက် -  ၄-၃-၂၀၂၀ ရက်၊ ညေန ၄:၀၀ နာရီ

လျှောက်လွှာ၀ယ်ယူရမည့်နေရာ -

(၁) P.M.E.H Co.,Ltd (HO) အမှတ် (၁၃၇၊၁၃၉) ၊ ဗိုလ်တေထာင်ဘုရားလမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။ ဖုန်း-၀၁-၈၂၀၂၁၁၇

(၂) A.G.T Co.,Ltd အမှတ်(၁-၄)၊ ရွှေသံလွင် စက်မဇုန်၊ ရန်ကုန်-ပုသိမ် လမ်းမ၊ လှိုင်သာယာမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ ။ ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၂၀၅၅၀၂

(၃) A.G.E Co.,Ltd အမှတ်(၈၉)၊ ဇုန်(၁)၊ ကနောင်မင်းသားကီးလမ်း၊ လှိုင်သာယာမိနယ်၊  ရန်ကုန်မိ ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၇၅၁၈၁၆ (၄) ကမ္ဘာကျော်စံကောင်းကုမဏီ အကွက်အမှတ် (၁၀၊၁၁၊၁၂၊ ၁၃၊ ၁၄၊ ၁၅)၊ (၅)လမ်း၊ ငွေပင်လယ်စက်မဇုန်၊ လှိုင်သာယာမိနယ်၊ ဖုန်း-၀၉-၉၆၅၁၁၀၈၅၃၊ ၀၉-၅၀၅၄၁၅၈

Contact Information
Report This Listing
Login Required
Shedule a Test Drive
Apply For TradeIn With Us