ရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်း၊ ကျိုင်းတုံမြို့နယ်တွင် ကျေးလက်လမ်း (၂) လမ်း တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း

တင်ဒါအသေးစိတ်
တင်ဒါ အမျိုးအစား: အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ
လုပ်ငန်း အမျိုးအစား: | ဆောက်လုပ်ရေး (လမ်း၊ တံတား) |
တင်ဒါကာလ: March 9, 2020 - April 10, 2020
တည်နေရာ: ရှမ်းပြည်နယ်
Description
- :

လုပ်ငန်းတင်ဒါခေါ်ယူခြင်း ( တင်ဒါအမှတ် - MYA/002 19 2611)

ရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်း၊ ကျိုင်းတုံမြို့နယ်တွင် ကျေးလက်လမ်း (၂) လမ်း တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့် လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံအစိုးရတို့၏ ဘဏ္ဍာရေးငွေအရင်းအမြစ်များဖြင့် ဆောက်ရွက်သည့် MYA/002 စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။

ဤလုပ်ငန်းတင်ဒါခေါ်ယူခြင်းကို ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့် လူဇင်ဘတ်အစိုးရတို့၏ ငွေကြေးအထောက်အပံ့များဖြင့် ဆောင်ရွက်သော MYA/002 စီမံကိန်းအတွက် လူဇင်ဘတ်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအေဂျင်စီမှ သတ်မှတ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အည်ီ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

၁။        စီမံကိန်းအချက်အလက်နှင့် ဘဏ္ဍာငွေအရင်းအမြစ်

(က)     စီမံကိန်းအမည်   -           ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ထပ်ဆောင်းစီမံကိန်း

(ခ)       ဘဏ္ဍာ‌ငွေအရင်းအမြစ် -  (၂၀၁၇) ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ရက်တွင် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့် လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံအစိုးရတို့အကြား နားလည်မှုစာချွန်လွှာ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည့် စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြစ်ပါသည်။

(ဂ)       ဘဏ္ဍာငွေထောက်ပံ့မှု     -           ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီး ဖြစ်ပါသည်။

၂။         ကန်ထရိုက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များ

(က)     ကန်ထရိုက်အမျိုးအစား   -           တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း

(ခ)       လုပ်ငန်းအမည်               -           ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း၊ ကျိုင်းတုံမြို့နယ်၊ ကျေးလက်လမ်း (၂) လမ်း တည်ဆောက်ခြင်း

(ဂ)       တင်ဒါအမှတ်                 -           MYA/002 19 2611

(ဃ)     တင်ဒါ (Lot) အရေအတွက်          -           (၂) ခု

(င)       (Lots) အုပ်စုဖွဲ့မှူး                      -           မရှိပါ။ သို့သော် တင်ဒါလျှောက်ထားသူ ကုမ္ပဏီတခုသည် Lot (၁) ခု သို့မဟုတ် (၂) ခုလုံး လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ တင်ဒါအပ်နှင်းမည့် စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိပါက ကုမ္ပဏီတခုအား Lot (၁) ခုထက်ပို၍ ပေးအပ်နိုင်ပါသည်။

၃။        တင်ဒါအရည်အချင်းပြည့်မီမှုနှင့် အကဲဖြတ်မှုစံ

(က)     နေရာဒေသ                   -           ကန့်သတ်ချက်မရှိပါ။

(ခ)       အကျုံး၀င်မှု                    -           အထွေထွေစည်းမျဥ်းများ၏ ကျင့်၀တ်များနှင့် ကောင်းမွန်သော ရပ်တည်မှုဖော်ပြချက်များထဲတွင် ပါ၀င်သောစံနှင့်ကိုက်ညီသည့် ကုမ္ပဏီများအကျုံး၀င်ပါသည်။

(ဂ)       အကဲဖြတ်မှုစံ                 -           လုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီပြီး စျေးနှုန်းအနည်းဆုံး တင်သွင်းသည့်တင်ဒါအား စာချုပ်ချုပ်ဆိုသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ (Lot တခုချင်း)

(ဃ)     ကွဲပြားခြားနားချက်များ   -           မည်သည့်ခြားနားချက်များကိုမှ စဥ်းစားပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။

၄။        လုပ်ငန်းတည်နေရာနှင့် အချိန်ကာလသတ်မှတ်ချက်များ

(က)     စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတည်နေရာ         -           ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း

(ခ)       လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည့်တည်နေရာနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရမည့် အချိန်ကာလ

Lot 

လုပ်ငန်းအမည်

 

အတိုင်းအတာ

 

လုပ်ငန်းတည်နေရာ

တည်ဆောက်ရေးကာလ (လုပ်ငန်းယာယီလက်ခံသည့် အချိန်အထိ)
 

Lot 1

နားကော်-နားဆိုင် ‌ကျေးလက်လမ်းတည်ဆောက်ခြင်း(၁၁.၂၂) ကီလိုမီတာရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း၊ ကျိုင်းတုံမြို့နယ်ရှိ နားကော်ကျေးရွာမှ နားဆိုင်ကျေးရွာအထိ(၃၀၀)

ပြက္ခဒိန်ရက်

 

Lot 2

နားကော်- ဟက်ပီးကွယ် ကျေးလက်လမ်းတည်ဆောက်ခြင်း(၁၇.၉၆) ကီလိုမီတာရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း၊ ကျိုင်းတုံမြို့နယ်ရှိ နားကော်ကျေးရွာမှ ဟက်ပီးကွယ်ကျေးရွာအထိ(၃၀၀)

ပြက္ခဒိန်ရက်

 

(ဂ)       တင်ဒါတည်မြဲမှုကာလ    -           တင်ဒါတင်သွင်းသည့်ရက်မှစ၍ ရက် ၉၀ အတွင်း

၅။        အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်

(က)     တင်ဒါအပ်နှင်းခြင်းအာဏာရှိသူ    -           လူဇင်ဘတ်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအေဂျင်စီ

(ခ)       စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း အာဏာရှိသူ    -           ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာန

(ဂ)       အကျိုးခံစားရရှိသူများ                 -           ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း၊ ကျိုင်းတုံမြို့နယ်၊ တောင်ပေါ်(၅)အုပ်စုရှိ ကျေးလက်လူဦးရေ (၁၅၀၀၀) ဦး

(ဃ)     လုပ်ငန်းကြီးကြပ်မည့်သူ              -           Terra Myanmar Geoscience  ကုမ္ပဏီလိမိတက်

(င)       ငွေကြေးထောက်ပံ့သည့်နိုင်ငံ       -           လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံအစိုးရ
(စ)       ငွေကြေးထောက်ပံ့သည့်နိုင်ငံ၏ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အစည်း  - လူဇင်ဘတ်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအေဂျင်စီ

၆။        တင်ဒါစာရွက်စာတမ်းများ

(က)     တင်ဒါစာရွက်စာတမ်းများ တောင်းခံခြင်း    -           တင်ဒါပုံစံနှင့် စာရွက်စာတမ်းများကို အီးမေးလ်လိပ်စာ mya002@luxdev.lu သို့ ပေးပို့တောင်းခံနိုင်ပါသည်။

(ခ)       တင်ဒါစာရွက်စာတမ်းများနှင့် စပ်လျဥ်း၍ အထက်ဖော်ပြပါအီးမေးလ်သို့ ပေးပို့မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

မေးမြန်းဆွေးနွေးခြင်း

(ဂ)       လက်ရေးဖြင့်ရေးထားသော အသိပေးချက်များနှင့် သတင်းဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှုများကို အထက်ဖော်ပြပါ အီးမေးလ်သို့ မဖြစ်မနေပေးပို့ရပါမည်။

(ဃ)     လိုအပ်သည့်အချက်အလက်များကို မေးမြန်းနိုင်သည့် နောက်ဆုံးရက် -           တင်ဒါတင်သွင်းရမည့် နောက်ဆုံးရက်မတိုင်မီ ၁၀ ရက်။

(င)       အီးမေးလ်ဖြင့် တင်ဒါတင်သွင်းသူများထံ ရှင်းလင်းချက်ပေးပို့နိုင်သည့် နောက်ဆုံးရက်   -           တင်ဒါတင်သွင်းရမည့် နောက်ဆုံးရက်မတိုင်မီ ၅ ရက်။

၇။        ဘာသာစကား၊ ငွေကြေးအမျိုးအစား၊ တင်ဒါတင်သွင်းခြင်းနှင့် တင်ဒါဖွင့်ဖောက်ခြင်း

(က)     ဘာသာစကား    -           အင်္ဂလိပ်ဘာသာ

(ခ)       ငွေကြေးအမျိုးအစား       -           မြန်မာကျပ်ငွေ

(ဂ)       တင်ဒါလက်ခံဖွင့်ဖောက်မည့်လိပ်စာ          -           ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း၊ ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ထပ်ဆောင်းစီမံကိန်း (MYA/002) ရှမ်းပြည်နယ်ရုံးခွဲ (ကျိုင်းတုံ)၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာန၊ ရုံးအဆောက်အအုံမြေညီထပ်၊ မြို့သစ်ရပ်ကွက် (၃)၊ ကျိုင်းတုံမြို့နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့ပိုင်း)၊ ဤရုံးလိပ်စာသို့ မူရင်း(၁)စုံနှင့်မိတ္တူ (၂) စုံအား ပေးပို့ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

(ဃ)     တင်ဒါနောက်ဆုံးတင်သွင်းရမည့်ရက်နှင့်အချိန်        -           ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဧပြီ ၁၀ ရက်၊ မွန်းလွဲ ၁၄:၀၀ နာရီ (မြန်မာစံတော်ချိန်)

(င)       တင်ဒါဖွင့်ဖောက်မည့်ရက်နှင့်အချိန်                       -           တင်ဒါနောက်ဆုံးတင်သွင်းရမည့် သတ်မှတ်ရက်ကျော်လွန်ပြီးနောက်ချက်ချင်း ဆောင်ရွက်ပါမည်။

၈။        အာမခံများ

(က)     တင်ဒါအာမခံ     -           မသက်ဆိုင်ပါ။

(ခ)       လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်အာမခံ     -           မသက်ဆိုင်ပါ။

(ဂ)       အခြားအာမခံများ            -           တင်ဒါစာရွက်စာတမ်းများကို ကြည့်ပါ (ဘဏ်မှ အာမခံပေးရန်)

၉။        ငွေပေးချေမှု

ကန်ထရိုက်စာချုပ်တွင် အကျုံး၀င်သည့် ငွေပေးချေမှုအားလုံးကို MYA/002 စီမံကိန်းကိုယ်စားလှယ်၊ လူဇင်ဘတ်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအေဂျင်စီမှ ဆောင်ရွက်ပါမည်။

၁၀။      တင်ဒါသတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာအစည်းအ‌‌ေ၀းနှင့် လုပ်ငန်းခွင်လေ့လာရေး

(က)     မဖြစ်မနေတက်ရောက်ရမည့် တင်ဒါအချက်အလက်ဆိုင်ရာအစည်းအ‌ေ၀း     -           ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မတ် ၂၅ ရက်၊ နံနက် ၈:၃၀ တွင် အပိုဒ် (၇-ဂ) ပါလိပ်စာ၌ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

(ခ)       မဖြစ်မနေတက်ရောက်ရမည့် လုပ်ငန်းခွင်လေ့လာရေး          -           တင်ဒါအချက်အလက်ဆိုင်ရာ အစည်းအ‌ေ၀းပြီးပြီးချင်း လုပ်ငန်းခွင်များသို့ သွားရောက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

မှတ်ချက်။          ။လိုက်ပါမည့်သူများသည် မှတ်ပုံတင်ကဒ်ပြား၊ သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီ၏ ခွင့်ပြုစာ (သို့မဟုတ်) ကုမ္ပဏီ၏ မိတ်ဆက်စာ ယူဆောင်လာရပါမည်။ လိုက်ပါသူ (၁) ဦးသည် ကုမ္ပဏီတခုထက်ပို၍ ကိုယ်စားပြုတက်ရောက်ခြင်းအား ခွင့်မပြုပါ။

လုပ်ငန်းခွင်လေ့လာခြင်းနှင့် တင်ဒါပြင်ဆင်ခြင်း၊ တင်သွင်းခြင်းများအတွက် ကုန်ကျငွေများကို တင်ဒါတင်သွင်းမှ ကျခံရမည်။ မည်သည့်ကုန်ကျငွေကိုမှ ပြန်ထုတ်ပေးလိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။

၁၁။      ဖြည့်စွက် (သို့မဟုတ်)    အပိုဆောင်း၀န်ဆောင်မှုများ

ဤကန်ထရိုက်စာချုပ်တွင် မည်သည့်ကုန်ပစ္စည်းများ အပိုဆောင်း (သို့မဟုတ်) လုပ်ငန်းလုပ်ရန် ဖြည့်စွက်၀ယ်ယူခြင်းများ မပါ၀င်ပါ။ (အစပိုင်းတွင်မပါ၀င်သော) အပိုဆောင်း သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းလုပ်ရန် ဖြည့်စွက်၀ယ်ယူခြင်းများ။ ဖြည့်စွက်၀ယ်ယူခြင်းများလိုအပ်သည့် အခြေအနေနှင့်ဖြစ်ပေါ်ပါက ထိုတန်ဖိုးသည် မူလစာချုပ်တန်ဖိုး၏ အများဆုံး ၁၀၀. အဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါမည်။

၁၂။       အပိုဆောင်းအချက်အလက်များ    -           တင်ဒါစာရွက်စာတမ်းများတွင် ကြည့်ရှုလေ့လာရန်။

 

Source >> Myanma Alin

Contact Information
Report This Listing
Login Required
Shedule a Test Drive
Apply For TradeIn With Us