မြန်မာ့မီးရထားမှလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများဝယ်ယူရန်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

တင်ဒါအသေးစိတ်
တင်ဒါ အမျိုးအစား: အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ
လုပ်ငန်း အမျိုးအစား: | အခြားလုပ်ငန်းများ |
တင်ဒါကာလ: March 10, 2020 - March 24, 2020
တည်နေရာ: ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Description
- :

၁။ အောကဖွောပွှပါ လုပငွနွးသုံးပဈစညွး/လုပငွနွးမှားကို မှနမွာကပှငွှဖှငေ့ွ ဝယယွူ/ဆောငရွှကလွိုပါသညွ။

စဥွတငဒွါအမှတွပဈစညွး/လုပငွနွး အမှိုးအမညွ
၂၂၅/မမ (CMO)ဆေးဝါးနှင့ွ ဆေးဝါးပဈစညွး (၁၄) မှိုး ဝယယွူရနွ
၂၂၆/မမ (CE)တိုငွး (၂) ရှာထောငွ

ရှာထောငခွှောငွးဦးလမွးပိုငွး၊ ငတရောွ-ညောငပွငဝွနွးကှား၊ တံတားအမှတွ (၃၄)    2 x 20’ တံတားရှိ (Abutment 1 No & Pser 1 No) ပှုပှငခွှငွးလုပငွနွး

၂၂၇/မမ (CE)တိုငွး (၁၀) ပခုကကြူ

ဆငဖွှူရှငတွံတားခှဥွးကပလွမွးပေါအွား ကတတြရာထပပွိုးလှှာခငွးခှငွးနှင့ွ ပငမွတံတားပေါွ အပေါကမွှားပှုပှငဖွာထေးခှငွးလုပငွနွး

၂၂၈/မမ (CE)မှငွးဇာ-ကနကွှား မိုငွ (၆၄၁/၉-၁၀) တှငွ 6”-4)” တံတား (853-B) အသဈတညဆွောကခွှငွးလုပငွနွး (Ht = 13’.6”)
၂၂၉/မမ (CE)ရှာသာှကီးဘူတာ တညဆွောကရွေးစီမံကိနွး

ရှာသာကှီးဘူတာ ယာဒဝွငွး တညဆွောကရွေးစီမံကိနွးတှငွ ဂဝံစေ့ပါသော တောငပွှိုမှဖေို့ခှငွးလုပငွနွး (၉၆၇၀) ကငွှး

၂၃၀/မမ(CE)မှဈငယတွံတားတညဆွောကရွေးစီမံကိနွး

တိုငွး (၃) နယမွှေ၊ မှဈငယတွံတားတညဆွောကခွှငွး၊ ပလိပွ-မှဈငယဘွူတာှကား၊ မိုငွ (၃၇၆/၂) ရှိ တံတားအမှတွ (၈၂၆) (2/40” + 4/150” Span) တံတားအသဈတညဆွောကခွှငွးလုပငွနွး

၂၃၁/မမ (CE)တိုငွး (၆) ရနကွုနွ

ရှှတေံခါး-တီတှဒကွှား မိုငွ (၁၆၂/၂၂-၂၃) ရှိ တံတားအမှတွ (၃၀-အေ) အား (၄ ပေ) အကယှမွှ (၁၀ ပေ) Span PC Grinder တံတားတညဆွောကပွှုပှငခွှငွးလုပငွနွး

၂၃၂/မမ (CE)Caterpillar အမှိုးအစား Dozer & Excavator မှားနှင့ွ Komatsu Dozer မှား၏ စကအွရနပွဈစညွးမှားနှင့ွ Hydraulic Hose Pipe, Socket & Fitting မှား (5-Lot)
၂၃၃/မမ (CE)Dozer Excavator နှင့ွ TATA Dump Truck & Crane (50 Ton, 20 Ton) မှား၏ စကအွရနပွဈစညွးမှား (7-Lot )
၁၀၂၃၄/မမ (CE)Chequerel Plate (တံတားလှှောကလွမွး) (1”-4” x 8’ x 4mm) (1286 Shts)

 

တငဒွါပိတမွည့နွေ့/အခှိနွ -           အမှတစွဥွ (၁) မှ (၆) ထိ (၂၄.၃.၂၀၂၀) (၁၄:၃၀ )နာရီ

အမှတစွဥွ (၇) မှ (၁၀) ထိ (၈.၄.၂၀၂၀) (၁၄:၃၀) နာရီ

၂။ တငဒွါပုံစံမှားကို အောကဖွောပွှပါဌာနတှငွ (၁၀.၃.၂၀၂၀) ရကနွေ့မှစ၍ ရုံးခှိနအွတှငွး ဝယယွူနိုငကွှောငွးနှင့ွ အသေးစိတသွိရှိလိုပါက ၎င်းငျးငြးငွးဌာနသို့ မေးမှနွးနိုငပွါသညွ။

ထောကပွံ့ဌာန၊ မှနမွာ့မီးရထား၊ ကုနသွညလွမွးနှင့ွ ၅၁ လမွးထိပွ၊ ဗိုလတွထောငမွှို့နယွ၊ ရနကွုနမွှို့။

ဖုနွး - ၂၉၄၃၅၂, ၂၉၁၉၈၅, ၂၉၁၉၉၄

Contact Information
Report This Listing
Login Required
Shedule a Test Drive
Apply For TradeIn With Us