လုပ်ငန်းခွင်သုံးကာကွယ်ရေးပစ္စည်းများ ၀ယ်ယူခြင်း

တင်ဒါအသေးစိတ်
တင်ဒါ အမျိုးအစား: အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ
လုပ်ငန်း အမျိုးအစား: | အခြားလုပ်ငန်းများ |
တင်ဒါကာလ: June 23, 2020 - July 23, 2020
တည်နေရာ: နေပြည်တော်
Description
- :

(၃၉/၂၀၁၉-၂၀၂၀)

၁။ မြန်မာ့ရေနံနှင့် သဘာ၀ဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း၊ လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအရာယ်ကင်းရှင်းရေးအတွက် အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းခွင်သုံး ကာကွယ်ရေးပစည်းများအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ၀ယ်ယူလိုပါသည်။

စဥ်        တင်ဒါအမှတ်                 ပစ္စည်းအမျိုးအမည်                                                         မှတ်ချက်

(က)      DMP/L-206(19-20)        Coverall, Steel Helmet & Rain Coat (1) Lot                   Ks

(ခ)       DMP/L-207(19-20)       Safety Shoes & Gun Boots (1) Lot                                Ks

(ဂ)       DMP/L-208(19-20)        PPE (Fire Crossing Proximity) Complete Sets and        Ks

Self Contained Breathing Apparatus (1) Lot

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံများကို ကြော်ငြာပါသည့်နေ့မှစ၍ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်၀န်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့ရေနံနှင့် သဘာ၀ဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း၊ ရုံးအမှတ် (၄၄)၊ (ဘဏ္ဍာရေးဌာန) ၊ နေပြည်တော်တွင် လာရောက်၀ယ်ယူနိုင်ပြီး တင်ဒါကြော်ငြာအား ဝန်ကီးဌာနဝက်ဆိုဒ် (www.moee.gov.mm) တွင်လည်း ကြော်ငြာထားမည်ဖြစ်ပါသည်။

၃။ အဆိုပါအိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို ၂၃-၇-၂၀၂၀ ရက် ၁၄:၀၀နာရီတွင် နောက်ဆုံးထား၍ ပစည်းစီမံဌာန၊ မြန်မာ့ရေနံနှင့် သဘာ၀ဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း၊ ရုံးအမှတ် (၄၄)၊ နေပြည်တော်သို့ (လူကိုယ်တိုင်) လာရောက်ပေးသွင်းရန် ဖြစ်ပါသည်။

မြန်မာ့ရေနံနှင့် သဘာ၀ဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း

ဖုန်း-၀၆၇-၄၁၁၂၀၆

 

၂၃ ဇွန် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ကြေးမုံသတင်းစာ

 

 

 

 

 

 

Contact Information
Report This Listing
Login Required
Shedule a Test Drive
Apply For TradeIn With Us